Incorso Wrocław PTFE Incorso Wrocław PTFE Przewody PTFE

Panel klienta biuro@incorso.pl | Tel. 71 307 70 60

Incorso Wrocław Incorso Wrocław Przewody teflonowe Incorso Wrocław PTFE

Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

Ogólne warunki sprzedaży dla umów zawieranych na odległość.

www.przewodyteflonowe.com.pl

Incorso s.c. z siedzibą we Wrocławiu (50-227) przy ul. Kleczkowskiej 45; NIP 8943138644, REGON 382610254 – jest wyłącznym Właścicielem, Sprzedawcą oraz Administratorem Sklepu Internetowego www.przewodyteflonowe.com.pl.

Niniejszy regulamin stanowi wzorzec umowy sprzedaży zawieranej na odległość. Każdorazowo przed złożeniem zamówienia, Klient uprawniony jest do negocjacji zapisów umowy ze Sprzedawcą. W przypadku zrezygnowania przez Klienta z możliwości zawarcia umowy na drodze indywidualnych negocjacji, zastosowanie ma niniejszy Regulamin oraz powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

 

§1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1 Sklep internetowy dostępny pod adresem www.przewodyteflonowe.com.pl prowadzony jest przez Incorso s.c. z siedzibą we Wrocławiu.
1.2 Regulamin sporządzony jest w języku polskim i stanowi wzorzec umowy zawieranej na odległość, zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa polskiego.
1.3 W celu zawarcia Umowy ze Sprzedawcą, Kupujący może skorzystać z prawa do negocjacji warunków Umowy lub zawrzeć ze Sprzedawcą Umowę w oparciu o niniejszy Regulamin.
1.4 Treść Regulaminu, w przypadku odrębnej decyzji Kupującego stanowi treść zawartej Umowy pomiędzy Stronami. Treść Umowy zostaje stosownie do obwiązujących przepisów utrwalona oraz udostępniona Kupującemu na trwałym nośniku, w celu zagwarantowania Kupującemu możliwości powołania się na niego w razie potrzeby.
1.5 Sprzedaż prowadzona jest na terenie Rzeczpospolitej Polski i odbywa się za pośrednictwem Internetu lub drogą telefoniczną pomiędzy składającym zamówienie – Klientem a Incorso s.c.– Sprzedawcą.
1.6 Wszystkie produkty oferowane w sklepie są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych, oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski. Informacja ta jest równoznaczna z zobowiązaniem Sprzedawcy do dostarczenia Klientowi produktu wolnego od wad stosownie do postanowień art. 556 oraz 5561 – 5563 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny.
1.7 Ceny wszystkich produktów prezentowanych na www.przewodyteflonowe.com.pl wyrażone są w złotych polskich i nie zawierają podatku od towarów i usług – VAT. Cena netto produktu nie obejmuje kosztu przesyłki.
1.8 Kupujący może składać zamówienia w Sklepie 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu poprzez stronę internetową.
1.9 Komunikacja ze Sprzedawcą dokonywana przez Kupującego powoduje ponoszenie przez Kupującego kosztów, jakie wynikają z umów zawartych przez Kupującego z podmiotami trzecimi, za możliwość korzystania z określonych form komunikacji na odległość Sprzedawca nie pobiera żadnych dodatkowych opłat ani świadczeń za możliwość komunikowania się z nim.
1.10 Przedmiotem działalności sklepu internetowego www.przewodyteflonowe.com.pl jest sprzedaż detaliczna i hurtowa przewodów teflonowych.
1.11 W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie znajdą powszechnie obowiązujące przepisy prawa na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
1.12 Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw Kupującego będącego jednocześnie Konsumentem w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks Cywilny, przysługujących mu na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy.

 

§2 POJĘCIA UŻYTE W REGULAMINIE

Przez pojęcia i zwroty użyte w niniejszym Regulaminie rozumie się odpowiednio:

regulamin– niniejszy regulamin wraz z załącznikami; informujący o obowiązkach oraz uprawnieniach dwóch stron umowy;
strona– stroną umowy jest kupujący lub sprzedawca; w przypadku pojęcia strony – rozumie się Kupującego oraz Sprzedawcę łącznie;
umowa zawarta na odległość– umowa zawarta na odległość przez strony przy braku jednoczesnej obecności dwóch stron umowy; umowa zawierana z wykorzystaniem kanałów komunikacji na odległość dostępnych w sklepie; 
kanały komunikacji– przewidziane w regulaminie sposoby składania zamówień / zawierania umów na odległość; 
sklep– sklep internetowy dostępny pod adresem: www.przewodyteflonowe.com.pl;
sprzedawca / usługodawca– Incorso s.c., z siedzibą we Wrocławiu (50-227) przy ul. Kleczkowskiej 45; NIP 8943138644, REGON 382610254;
klient– osoba fizyczna, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, nabywająca produkty za pośrednictwem sklepu internetowego z wykorzystaniem kanałów komunikacji na odległość;
konsument– osoba fizyczna nabywająca od sprzedawcy produkty za pośrednictwem sklepu internetowego, przy wykorzystaniu kanałów komunikacji na odległość w celu niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;
kupujący– klient oraz konsument łącznie;
usługobiorca– osoba fizyczna, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, nabywająca produkty za pośrednictwem sklepu internetowego oraz korzystająca z formularza zamówienia;
zamówienie– złożona przez kupującego za pośrednictwem sklepu oferta zawarcia umowy sprzedaży;
użytkownik– każdy podmiot korzystający ze sklepu internetowego;
konto– indywidualny panel administracyjny użytkownika dostępny po dokonaniu rejestracji i zalogowaniu w sklepie internetowych, oznaczony loginem oraz hasłem, a służący do zawierania umów sprzedaży;
rejestracja– proces polegający na utworzeniu przez użytkownika konta w sklepie internetowym;
umowa sprzedaży– umowa sprzedaży towaru zawarta pomiędzy sprzedawcą, a kupującym za pośrednictwem sklepu internetowego;
produkt– każdy przedmiot sprzedawany za pośrednictwem sklepu internetowego;
forma płatności– sposób zapłaty za zamówiony produkt, wybrana przez kupującego podczas składania zamówienia oferowanego przez sklep lub w wyniku indywidualnych ustaleń prowadzonych ze sklepem w innej formie niż prezentowana na stronie internetowej formy płatności; 
forma dostawy– sposób dostarczenia zamówionego produktu, wybrana przez kupującego podczas składanego zamówienia lub w wyniku indywidualnych ustaleń prowadzonych ze sklepem w innej formie niż prezentowane na stronie internetowej formy dostawy;
dokument sprzedaży– faktura VAT lub paragon, w zależności od wskazań kupującego;
informacja– opis produktu, znajdujący się przy zdjęciu produktu, stanowiący opis najważniejszych określeń oraz charakterystyki danego produktu, umożliwiający kupującemu zapoznanie się z jego właściwościami;
formularz zamówienia– znajdujący się w sklepie internetowym system techniczny umożliwiający złożenie zamówienia przez kupującego poprzez dostępne pola formularza, bez konieczności dokonywania uprzedniej rejestracji w sklepie internetowym;
koszyk– forma magazynowania wybranych przez kupującego produktów w celu późniejszego ich zakupu;
miejsce wydania produktu– miejsce wskazane przez kupującego w złożonym zamówieniu, pod który ma zostać dostarczony zakupiony przez kupującego produkt;
chwila wydania produktu– moment, w którym Kupujący lub inna upoważniona do odbioru osoba obejmuje produkt będący przedmiotem zawartej umowy w posiadanie;
adres reklamacyjny oraz adres odstąpienia od umowy– adres lub adresy wskazane przez sprzedawcę jako adresy do składania określonych oświadczeń, będące adresami do korespondencji;
przedmiot umowy / przedmiot świadczenia– wybrane przez kupującego produkty lub usługi, będące przedmiotem umowy lub przedmiotem świadczenia; w zakres przedmiotu umowy wlicza się również świadczenie dostawy produktu przez sprzedawcę, w przypadku wybrania przez kupującego jednej z oferowanych przez sprzedawcę form dostawy produktu;
usługi świadczone drogą elektroniczną– funkcjonalności systemu teleinformatycznego oraz informatycznego umożliwiające usługodawcy oferowanie określonych technicznych rozwiązań jak: możliwość założenia i prowadzenia konta w sklepie internetowym; świadczenie usługi newslettera oraz umożliwienie jednorazowej możliwości złożenia zamówienia przez formularz zamówienia znajdujący się w sklepie internetowym; bez jednoczesnej obecności stron (na odległość), poprzez przekaz danych na indywidualne żądanie usługobiorcy, przesyłane i otrzymywane za pomocą urządzeń do elektronicznego przetwarzania, włącznie z kompresją cyfrową, i przechowywania danych, które są w całości nadawane, odbierane lub transmitowane za pomocą sieci telekomunikacyjnej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne;
system informatyczny– struktury techniczne, informatyczne oraz oprogramowanie umożliwiające transmisję;
wada– wada prawna lub wada fizyczna zakupionego produktu.

§3 DANE KONTAKTOWE I DANE ADMINISTRATORA DANYCH OSOBOWYCH

3.1. Adres pocztowy: Incorso s.c., ul. Kleczkowska 45, 50-227 Wrocław, Polska
3.2 Adres e-mail: biuro@incorso.pl
3.3 Numer telefonu: + 48 71 307 70 60

§4 ZAMÓWIENIA

4.1 Klient może składać zamówienia w Sklepie 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, poprzez stronę internetową: www.przewodyteflonowe.com.pl, mailowo na adres: biuro@incorso.pl oraz telefonicznie.
4.2 Zamówienia realizowane są w dniu robocze, tj. od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych. Sprzedający zastrzega, że termin realizacji wskazany w zamówieniu może ulec zmianie, gdyż uzależniony jest od realizacji zamówienia przez producenta, czasu potrzebnego na skompletowanie zamówienia oraz dostarczenia przesyłki przez kuriera.
4.3 Sklep prowadzi sprzedaż na terytorium Polski.
4.4 Do zamówionego towaru Sprzedający wystawia fakturę VAT lub paragon, w zależności od dyspozycji Klienta.
4.5 Informacje o produktach prezentowane na stronach internetowych Sprzedającego nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, lecz są zaproszeniem do zawarcia umowy sprzedaży.
4.6 Złożenie zamówienia stawni ofertę w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego złożoną Sprzedawcy przez Klienta. Jednocześnie Sprzedawca zastrzega, że ceny wybranych produktów są cenami do uzgodnienia i każdorazowo produkty te zostają sprawdzone – weryfikowana jest dostępność oraz cena – produkty te sprowadzane są na zamówienie, nie znajdują się w stałym asortymencie sklepu. Po uzyskaniu wszystkich informacji, Sprzedawca powiadamia Kupującego drogą e-mail o cenie dostępności oraz innych właściwościach towarów. Kupujący w przypadku zaakceptowania informacji przedstawionych przez Sprzedawcę, potwierdza drogą e-mail warunki umowy i w tym momencie dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży pomiędzy Stronami.
4.7 Rejestracja i założenie konta nie jest warunkiem koniecznym złożenia zamówienia w Sklepie poprzez stronę internetową. Klient ma możliwość złożenia zamówienia za pośrednictwem sklepu internetowego bez uprzedniej rejestracji.
4.8 W celu złożenia zamówienia Klient powinien dodać do „koszyka” produkt, który zamierza kupić. Dodanie produktu do „mojego koszyka” nie jest równoznaczne ze złożeniem zamówienia. Produkty mogą być dodawane lub usuwane z „mojego koszyka”.
4.9 „Koszyk” umożliwia Klientowi zarządzanie zamawianymi produktami oraz przeliczenie wartości zamówienia.
4.10 Zamówienie może zostać złożone za pośrednictwem indywidualnego konta – panelu klienta lub tzw. szybkich zakupów.
4.11 W przypadku tzw. szybkich zakupów należy wskazać: imię, nazwisko, adres e-mail oraz uzupełnić dane adresowe i numer telefonu. Klient może również wskazać nazwę firmy, co nie jest obowiązkowe.
4.12 Dokonując zakupów przy użyciu konta – panelu klienta, należy się zalogować.
4.13 W każdej formie składania zamówienia istnieje możliwość wskazania wiadomości / komentarza do zamówienia.
4.14 Następnie Kupujący obowiązany jest od wyboru formy płatności oraz sposobu dostawy. Sklep umożliwia dostarczenie Kupującemu produktu wyłącznie za pośrednictwem kuriera lub odbiór osobisty. W przypadku wyboru dostarczenia towarów do Kupującego do ceny zakupów zostanie doliczony koszt dostawy w uzależniony od ilości zamówionych produktów. W przypadku zamówień przewyższających kwotę 500 zł netto, koszt transportu pokrywa Sprzedawca.
4.15 W przypadku wyboru przez Kupującego odbioru osobistego produktu umowa zostaje zawarta w momencie wysłania przez Sklep potwierdzenia przyjęcia zamówienia od Kupującego do realizacji.
4.16 Końcowym etapem przed złożeniem zamówienia po wypełnieniu danych adresowych i dokonania wyboru o którym mowa powyżej w celu wysłania zgłoszenia o złożeniu zamówienia należy wybrać przycisk „kupuję i płacę”.
4.17 Sklep realizuje sprzedaż na indywidualne zamówienia Kupującego, jak również na gotowe produkty.
4.18 W przypadku sprzedaży towaru na indywidualne zamówienie, produkt dostosowywany jest indywidualnie do potrzeb zamawiającego, a co za tym idzie, prawo odstąpienia od umowy w tych przypadkach nie przysługuje.
4.19 Produkty sprzedawane na indywidualne zamówienie są szczegółowo oznaczone w informacji o produkcie.
4.20 Kupujący może dokonać e-mailem lub telefonicznie zmiany w zamówieniu, lub wycofać zamówienie w całości, za zgodą Sprzedawcy wyrażoną w formie wiadomości e-mail, o ile nie zostało ono zrealizowane.

§5 PŁATNOŚĆ

5.1 Wszystkie ceny w Sklepie są cenami netto i nie zawierają podatku od towarów i usług – VAT, cena towaru zostaje każdorazowo powiększona o podatek VAT naliczony według odrębnych przepisów.
5.2 Koszty dostawy towaru do Kupującego podawane są oddzielnie, a ich wyliczenie następuje po złożeniu zamówienia przez Kupującego. Cena usług kurierskich uzależniona jest od wielu czynników, a w szczególności ilości zamawianego towaru i jego wagi.
5.3 Do każdego realizowanego zamówienia wystawiany jest paragon lub na życzenie Kupującego – faktura VAT.
5.4 Klient ma możliwość wyboru następujących form płatności: przelew bankowy na podany w zamówieniu rachunek bankowy Incorso s.c., przed realizacją zamówienia (przedpłata); kredyt kupiecki, którego postanowienia będą negocjowane, każdorazowo indywidualnie; za pobraniem, płatność gotówką przy odbiorze zamówienia; za pośrednictwem szybkich płatności elektronicznych Tpay.
5.5 Klient dokonuje zakupu towaru oraz zamówienia usługi według cen oraz wysokości kosztów dostawy obowiązujących w chwili zawarcia Umowy poprzez akceptację warunków przekazanych w korespondencji e-mail z Kupującym.
5.6 Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen oraz wysokości kosztów dostawy, w szczególności w przypadku zmiany cenników usług świadczonych przez podmiot realizujący dostawy. Postanowienie to nie dotyczy zamówień już realizowanych.

 

§6 REALIZACJA DOSTAWY

6.1 Dostawa następuję na adres wskazany przez Klienta w procesie składania zamówienia.
6.2 Zamówiony towar dostarczany jest za pomocą przewoźnika zaproponowanego przez Sprzedającego i zaakceptowanego przez Kupującego.
6.3 Kupujący ma możliwość wyboru innej formy dostawy (przewoźnika) niż proponowany sposób dostawy produktu przez Sprzedającego, po indywidualnym uzgodnieniu. W takim przypadku jednak, ryzyko utraty, uszkodzenia oraz odpowiedzialność za przesyłkę z chwilą wydania jej przez Sprzedającego przewoźnikowi spoczywa na Kupującym.
6.4 W przypadku sytuacji opisanej powyżej w pkt 3 informacja o odpowiedzialności za przesyłkę przekazywana jest Kupującemu przez Sprzedawcę drogą e-mail na wskazany adres kontaktowy po złożeniu zamówienia.
6.5 Jeżeli Sprzedawca nie może spełnić świadczenia z tego powodu, że towar nie jest dostępny, niezwłocznie, najpóźniej jednak w terminie trzydziestu dni od zawarcia Umowy, zawiadomi o tym Kupującego, który podejmie decyzję o dalszych losach złożonego przez niego zamówienia.
6.6 Jeżeli Sprzedawca nie może wykonać świadczenia o właściwościach indywidualnie zamówionych przez Kupującego z powodu przejściowej niemożności jego spełnienia, Sprzedawca może za zgodą Kupującego spełnić świadczenie zastępcze, odpowiadające tej samej jakości i przeznaczeniu oraz za tę samą cenę lub wynagrodzenie lub w inny ustalony przez Strony sposób.
6.7 Zaleca się, aby Konsument w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, w miarę możliwości dokonał sprawdzenia stanu towaru po dostarczeniu przesyłki i w obecności przedstawiciela podmiotu realizującego dostawę (kurier, operator pocztowy, etc.) spisał odpowiedni protokół. Sprawdzenie przesyłki ułatwi i przyspieszy dochodzenie ewentualnych roszczeń od podmiotu odpowiedzialnego w przypadku mechanicznego uszkodzenia przesyłki powstałego w trakcie transportu. W takich sytuacjach zaleca się, aby Konsument skontaktował się w miarę możliwości w jak najszybszym czasie ze Sprzedawcą telefonicznie lub na adres e-mail: biuro@incorso.pl.
6.8 Kupujący który nie jest Konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, jest zobowiązany do sprawdzenia stanu towaru po dostarczeniu przesyłki i w obecności przedstawiciela podmiotu realizującego dostawę (kurier, operator pocztowy etc.). W przypadku stwierdzenia uszkodzeń mechanicznych przesyłki powstałych w trakcie transportu klient powinien spisać protokół szkody i niezwłocznie skontaktować się ze Sprzedawcą telefonicznie lub na adres e-mail:biuro@incorso.pl.

 

§7 RĘKOJMIA

7.1 W przypadku umów zawieranych z Konsumentami w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego, Sprzedawca ponosi odpowiedzialność wobec Konsumenta na zasadach określonych w art. 556 i kolejnych Kodeksu cywilnego za wady fizyczne lub prawne (rękojmia).
7.2 Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od momentu wydania rzeczy Konsumentowi, a jeżeli przedmiotem świadczenia sprzedaży jest rzecz używana przed upływem roku od momentu wydania rzeczy Konsumentowi.
7.3 Roszczenie Konsumenta o usunięcie wady lub wymianę rzeczy sprzedanej na wolną od wad przedawnia się z upływem roku, licząc od dnia stwierdzenia wady, jednak nie wcześniej niż przed upływem dwóch lat od momentu wydania rzeczy Konsumentowi, a jeżeli przedmiotem sprzedaży jest rzecz używana przed upływem roku od momentu wydania rzeczy Konsumentowi.
7.4 W przypadku gdy określony przez Sprzedawcę lub producenta termin przydatności rzeczy do użycia kończy się po upływie dwóch lat od momentu wydania rzeczy Konsumentowi, Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi za wady fizyczne tej rzeczy stwierdzone przed upływem tego terminu.
7.5 Wada fizyczna polega na niezgodności rzeczy sprzedanej z Umową. W szczególności rzecz sprzedana jest niezgodna z Umową jeżeli: nie ma właściwości, które rzecz tego rodzaju powinna mieć, ze względu na cel w Umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia; nie ma właściwości, o których istnieniu Sprzedawca zapewnił Kupującego, w tym przedstawiając próbkę lub wzór; nie nadaje się do celu, o którym Kupujący poinformował Sprzedawcę przy zawarciu Umowy, a Sprzedawca nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia; została Kupującemu wydana w stanie niezupełnym
7.6 Na równi z zapewnieniem Sprzedawcy traktuje się publiczne zapewnienia producenta lub jego przedstawiciela, osoby, która wprowadza rzecz do obrotu w zakresie swojej działalności gospodarczej, oraz osoby, która przez umieszczenie na rzeczy sprzedanej swojej nazwy, znaku towarowego lub innego oznaczenia odróżniającego przedstawia się jako producent.
7.7 Sprzedawca jest zwolniony z odpowiedzialności określonej w pkt 5 pkt c wyłącznie w sytuacji gdy: udowodni, że zapewnień tych nie znał lub oceniając rozsądnie nie mógł znać; wykaże, że zapewnienia nie mogły mieć wpływu na decyzję Konsumenta; treść zapewnień została sprostowana przed zawarciem Umowy ze Sprzedawcą.
7.8 Rzecz sprzedana ma wadę fizyczną także w razie nieprawidłowego jej zamontowania i uruchomienia, jeżeli czynności te zostały wykonane przez Sprzedawcę lub osobę trzecią, za którą Sprzedawca ponosi odpowiedzialność, albo przez Kupującego, który postąpił według instrukcji otrzymanej od Sprzedawcy.
7.9 W przypadku Umowy z Konsumentem, jeżeli wada fizyczna została stwierdzona przed upływem roku od momentu wydania rzeczy, przyjmuje się, że istniała ona w chwili przejścia niebezpieczeństwa na Konsumenta. W sytuacji stwierdzenia wady po upływie roku od momentu wydania rzeczy obowiązek wykazania, że wada istniała w produkcie w momencie zakupu spoczywa na Konsumencie.
7.10 Konsument, jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, może: złożyć oświadczenie o żądaniu obniżenia ceny; złożyć oświadczenie o odstąpieniu od Umowy; żądać wymiany produktu na wolny od wad; żądać usunięcia wady.
7.11 Konsument, nie może odstąpić od Umowy jeżeli wada jest nieistotna.
7.12 Konsument, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany na koszt Sprzedawcy dostarczyć rzecz wadliwą na Adres Reklamacyjny, a jeżeli ze względu na rodzaj rzeczy lub sposób jej zamontowania dostarczenie rzeczy przez Konsumenta byłoby nadmiernie utrudnione, Konsument obowiązany jest udostępnić rzecz Sprzedawcy w miejscu, w którym rzecz się znajduje. W razie niewykonania obowiązku przez Sprzedawcę Konsument jest upoważniony do odesłania rzeczy na koszt i niebezpieczeństwo Sprzedawcy.
7.13 Sprzedawca prosi, aby w celu ułatwienia procesu reklamacyjnego dołączyć opis niezgodności towaru z Umową.
7.14 Sprzedawca w ciągu 14 (czternastu) dni ustosunkuje się do zgłoszenia Konsumenta. W przeciwnym razie uważa się, że Sprzedawca uznał oświadczenie lub żądanie Konsumenta za uzasadnione.
7.15 Sprzedawca, w przypadku żądania Konsumenta określonego w ust. 10 pkt a lub b może wymienić rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunąć, pod warunkiem, że nastąpi to niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta.
7.16 Jeżeli jednak, rzecz była już wymieniona lub naprawiana przez Sprzedawcę albo Sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady, nie przysługuje mu prawo do wymiany rzeczy lub usunięcia wady.
7.17 Konsument może, zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo zamiast wymiany żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z Umową w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe lub wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę, przy czym przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość rzeczy wolnej od wad, rodzaj oraz znaczenie stwierdzonej wady jak również zwraca się uwagę na niedogodności, na jakie narażałby Konsumenta inny sposób zaspokojenia roszczenia.
7.18 Sprzedawca może odmówić zadośćuczynienia żądania Konsumenta jeżeli doprowadzenie do zgodności z Umową, rzeczy wadliwej w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo w porównaniu z drugim, możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności rzeczy z Umową wymaga nadmiernych kosztów.
7.19 W przypadku obniżenia ceny, obniżona cena powinna pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z Umowy, w jakiej wartość rzeczy z wadą pozostaje do wartości rzeczy bez wady.
7.20 Sprzedawca jest obowiązany wymienić rzecz wadliwą na wolną od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta.
7.21 W sytuacji, gdy rzecz wadliwa została zamontowana, Konsument może żądać od Sprzedawcy demontażu i ponownego zamontowania po dokonaniu wymiany na wolną od wad lub usunięcia wady. W razie niewykonania tego obowiązku przez Sprzedawcę, Konsument jest upoważniony do dokonania tych czynności na koszt i niebezpieczeństwo Sprzedawcy.
7.22 Sprzedawca może odmówić demontażu oraz ponownego zamontowania jeżeli koszt tych czynności przewyższa cenę rzeczy sprzedanej.
7.23 Konsument, w przypadku opisanym powyżej może żądać od Sprzedawcy demontażu i ponownego zamontowania, jednakże jest zobowiązany ponieść część kosztów związanych z tym w wartości przewyższającej cenę rzeczy sprzedanej albo może żądać od Sprzedawcy zapłaty części kosztów demontażu i ponownego zamontowania, do wysokości ceny rzeczy sprzedanej.
7.24 W przypadku umów zawieranych z Klientami nie będącymi jednocześnie konsumentami w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego, na podstawie art. 558 § 1 Kodeksu cywilnego, odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi jest wyłączona.
7.25 Zgodnie z terminami wskazanymi w ust. 2, 3 oraz 4 niniejszego działu Regulaminu Konsument może złożyć oświadczenie o odstąpieniu od mowy albo obniżeniu ceny z powodu wady fizycznej rzeczy sprzedanej, a jeżeli Konsument żądał wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady, bieg terminu do złożenia oświadczenia o odstąpieniu od Umowy albo obniżeniu ceny rozpoczyna się z chwilą bezskutecznego upływu terminu do wymiany rzeczy lub usunięcia wady.
7.26 W przypadku dochodzenia przed sądem, sądem polubownym jednego z uprawnień z tytułu rękojmi termin do wykonania innych uprawnień, przewidzianych Ustawą, przysługujących Konsumentowi z tego tytułu ulega zawieszeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania w tej sprawie. Odpowiednio zasady te stosuje się również do postępowania mediacyjnego, przy czym termin do wykonania innych uprawnień z tytułu rękojmi, przysługujących Konsumentowi, zaczyna biec od dnia odmowy przez sąd zatwierdzenia ugody zawartej przed mediatorem lub bezskutecznego zakończenia prowadzonej mediacji.
7.27 Bieg terminu do wykonywania uprawnień z tytułu rękojmi za wady prawne rzeczy sprzedanej rozpoczyna się od dnia w którym Konsument dowiedział się o istnieniu wady, a jeżeli Konsument dowiedział się o istnieniu wady dopiero na skutek powództwa podmiotu trzeciego – od dnia w którym orzeczenie lub inna decyzja organu wydana w sporze z podmiotem trzecim stała się prawomocna.
7.28 Jeżeli z powodu wady rzeczy sprzedanej Konsument złożył oświadczenie o odstąpieniu od Umowy albo obniżeniu ceny, może żądać naprawienia szkody którą poniósł przez to, że zawarł Umowę nie wiedząc o istnieniu wady, choćby szkoda była następstwem okoliczności, za które Sprzedawca nie ponowi odpowiedzialności a w szczególności może żądać zwrotu kosztów zawarcia Umowy, kosztów odebrania, przewozu, przechowania i ubezpieczenia rzeczy, zwrotu dokonanych nakładów w takim zakresie, w jakim odniósł z nich korzyści a nie otrzymał ich zwrotu od osoby trzeciej oraz kosztów procesu.
Powyższe nie uchybia przepisom powszechnie obowiązującym o obowiązku naprawienia szkody na zasadach ogólnych.
W przypadku zatajenia wady przez Sprzedawcę upływ terminu nie wyłącza uprawnień z tytułu rękojmi.
Adresem reklamacyjnym jest: Incorso s.c. ul. Kleczkowska 45, 50-227 Wrocław.

 

§8 GWARANCJA

8.1 Towary sprzedawane za pośrednictwem sklepu internetowego nie są objęte gwarancją Sprzedawcy. Sprzedawca odpowiada za niezgodność towaru z umową na podstawie rękojmi, określonej w dziale VI – Rękojmia.
8.2 Towary sprzedawane przez Sprzedawcę mogą być objęte gwarancją udzieloną przez odpowiedniego producenta bądź dystrybutora. Treść oraz warunki gwarancji zostaną określone w dokumencie gwarancyjnym, wystawionym przez producenta oraz dołączone do sprzedawanego produktu.

 

§9 ODSTĄPIENIE OD UMOWY I ZWROT ŚWIADCZEŃ

9.1 Konsument, na podstawie art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o Prawach konsumenta, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, 34 oraz 35 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o Prawach konsumenta, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie czternastu dni od dnia doręczenia mu przedmiotu umowy. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie można wysłać drogą elektroniczną, na adres: biuro@incorso.pl bądź też listownie na adres: Incorso s.c. ul. Kleczkowska 45, 50-227 Wrocław.
9.2 Wraz z oświadczeniem, o którym mowa w punkcie 1, Klienta prosi się również o przesłanie informacji o aktualnym numerze konta, na który należy dokonać zwrotu należności.
9.3 Sprzedawca potwierdza Konsumentowi niezwłocznie po otrzymaniu oświadczenia o odstąpieniu od umowy jego otrzymanie. Potwierdzenie takie wysyłane jest na adres e-mail, podany przy Zamówieniu lub wskazany jako kontaktowy na złożonym oświadczeniu o odstąpieniu od umowy.
9.4 W razie odstąpienia od Umowy, Umowa jest uważana za niezawartą.
9.5 Konsument ma obowiązek zwrócić produkt lub produkty niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od Umowy.
9.6 Konsument zwraca przedmiot lub przedmioty Umowy od której odstąpił na własne ryzyko oraz koszt.
9.7 Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości produktu lub produktów będących przedmiotem Umowy, następujące po korzystaniu z produktu lub produktów w sposób wykraczający poza zwykły zarząd produktem, w celu stwierdzenia cech, funkcjonalności oraz charakteru produktu.
9.8 Sprzedawca niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy przez Konsumenta, zwróci Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszt dostarczenia produktu z zastrzeżeniem, że:
9.9 Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami; w przypadku wybrania przez Konsumenta sposobu dostarczenia produktu inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów;
9.10 Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości produktu będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonalności o czym mowa w ust. 7 powyżej;
9.11 Konsument, w przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość na usługi rozpoczęte za zgodą Konsumenta przed upływem terminu odstąpienia od Umowy, ma obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od Umowy.
9.12 Kwotę zapłaty oblicza się proporcjonalnie do zakresu spełnionego świadczenia, z uwzględnieniem uzgodnionej w Umowie ceny lub wynagrodzenia. Jeżeli cena lub wynagrodzenie są nadmierne, podstawą obliczenia tej kwoty jest wartość rynkowa spełnionego świadczenia.
9.13 Konsument nie ponosi kosztów dostarczania treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli nie wyraził zgody na spełnienie świadczenia przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy lub nie został poinformowany o utracie przysługującego mu terminu prawa odstąpienia od Umowy w chwili udzielania takiej zgody lub przedsiębiorca nie dostarczył potwierdzenia zgodnie z art. 15 ust. 1 i art. 21ust. 1 ustawy o prawach konsumenta.
9.14 Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem zapłaty otrzymanej od Konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
9.15 Konsumentowi, zgodnie z art. 39 Ustawy o prawach konsumenta nie przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy w przypadkach:
o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od Umowy w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedawca nie sprawuje kontroli i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy; w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb; w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia; w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami; w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli; w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania Konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo do odstąpienia od Umowy przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy; w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; o dostarczenie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę; zawartej na drodze aukcji publicznej; o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w Umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi; o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnienie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od Umowy.

 

§10 ŚWIADCZENIE USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

10.1 Usługodawca świadczy za pośrednictwem Sklepu internetowego dostępnego pod adresem www.przewodyteflonowe.com.pl następujące Usługi Elektroniczne: założenie i prowadzenie Konta – Panelu Klienta w Sklepie internetowym; umożliwienie złożenia zamówienia poprzez odpowiedni Formularz; newsletter.
10.2 Świadczenie Usług elektronicznych przez Usługodawcę jest bezpłatne.
10.3 Umowa o świadczenie Usług Elektronicznych polegających na prowadzeniu Konta w Sklepie internetowym oraz świadczeniu usługi Newslettera zawarte są na czas nieoznaczony.
10.4 Umowa o świadczenie usługi elektronicznej polegającej na umożliwieniu złożenia zamówienia poprzez odpowiedni Formularz zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą złożenia zamówienia albo zaprzestania składania zamówienia przez Usługobiorcę.
10.5 Zalecane wymagania techniczne współpracy z systemem teleinformatycznym to: komputer z dostępem do Internetu, dostęp do poczty elektronicznej, przeglądarka internetowa: Internet Explorer w wersji 7.0 lub nowszej z włączoną obsługą JavaScript i cookies, Mozilla Firefox w wersji 4.0 lub nowszej z włączoną obsługą JavaScript i cookies albo Google Chrome w wersji 8 lub nowszej. Zalecana rozdzielczość monitora 1024×768 pikseli.
10.6 Usługobiorca jest zobowiązany do korzystania ze Sklepu internetowego w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich. Usługobiorcę obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym. Zabronione jest korzystanie z Usług elektronicznych w sposób bezprawnie zakłócający funkcjonowanie Sklepu internetowego poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń oraz rozsyłanie lub umieszczanie w Sklepie internetowym niezamówionej informacji handlowej.
10.7 Usługobiorca może składać reklamacje związane ze świadczeniem usługi elektronicznej za pośrednictwem Sklepu internetowego poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres poczty elektronicznej: biuro@incorso.pl bądź też listownie na adres: Incorso s.c., Kleczkowska 45, 50-227 Wrocław.
10.8 Usługodawca rozpatrzy reklamację niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni liczonych od dnia złożenia reklamacji.
10.9 Usługodawca udzieli odpowiedzi w sprawie Reklamacji na podany przez Usługobiorcę adres email lub w inny, uzgodniony przez Strony sposób.
10.10 Usługobiorca może wypowiedzieć ze skutkiem natychmiastowym bezterminową usługę o świadczenie Usługi elektronicznej o charakterze ciągłym w każdym czasie i bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie stosownego oświadczenia za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro@incorso.pl bądź też listownie na adres: Incorso s.c., Kleczkowska 45, 50-227 Wrocław.
10.11 Usługodawca może wypowiedzieć bezterminową umowę o świadczenie Usługi elektronicznej w przypadku gdy Usługobiorca obiektywnie lub uporczywie narusza Regulamin, a w szczególności gdy dostarcza treści o charakterze bezprawnym, po bezskutecznym, jednokrotnym wezwaniu do zaprzestania, z wyznaczeniem odpowiedniego terminu. Umowa w takim wypadku wygasa po upływie 7 dni od złożenia oświadczenia woli o wypowiedzeniu.
10.12 Na drodze porozumienia stron, Usługodawca i Usługobiorca mogą rozwiązać Umowę o świadczenie Usługi drogą elektroniczną w każdym czasie. Wypowiedzenie Umowy o świadczenie usługi elektronicznej zawartej na czas nieoznaczony przez Usługodawcę lub Usługobiorcę nie narusza praw lub świadczeń nabytych przez Strony w czasie trwania Umowy.

 

§11 POLITYKA PRYWATNOŚCI I OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Podstawa prawna, cel i zakres przetwarzania danych osobowych.

11.1 Przetwarzanie zbieranych danych odbywa się zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE zwane dalej „RODO”, ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.
11.2 Dane osobowe Kupującego w tym osoby fizycznej prowadzącej jednoosobową działalność gospodarczą będą przetwarzane przez Sprzedawcę jako Administratora danych osobowych w celu realizacji a) przedmiotu Umowy (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b „RODO”), b) wypełnienie prawnie ciążących obowiązków na Administratorze w związku z koniecznością przechowywania dowodów księgowych (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. „RODO” w związku z przepisami podatkowymi), c) w celu dochodzenia ewentualnych roszczeń (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f „RODO”), d) wewnętrznych celów administracyjnych – prowadzenia statystyk, raportowania, badania satysfakcji klientów (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) „RODO”) i obejmuje co najmniej dane konieczne do zawarcia umowy – imię, nazwisko, adres, nr telefonu, PESEL, a w stosunku do osoby prowadzącej działalność gospodarczą także firma oraz NIP. W przypadku otrzymania wyraźnej zgodny Kupującego także w innych celach.
11.3 Odbiorcami danych osobowych w związku z realizacją celów wskazanych w ust. 2 mogą być: a) osoby upoważnione przez Administratora – pracownicy oraz współpracownicy, b) podmioty, którym Administrator powierzył przetwarzanie danych osobowych (podmioty przetwarzające) na podstawie zawartych umów, c) Odbiorcy danych tacy jak: przewoźnicy, biura rachunkowe, banki, kancelarie prawne, Poczta Polska S.A.
11.4 Podanie przez Kupującego swoich danych osobowych jest dobrowolne. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wycofać zgodę. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
11.5 Dane osobowe będą przetwarzane przez okres, w którym posiadają przydatność do celu, w jakim zostały zebrane, nie krócej jednak niż przez okres przedawnienia wzajemnych roszczeń, okres przez który Administrator zobowiązany jest przetwarzać dane na podstawie obowiązujących przepisów prawa, w zależności, który z tych okresów będzie trwał najdłużej.
11.6 Osoba, której dane osobowe są przetwarzane ma prawo żądania od Administratora dostępu do danych osobowych jej dotyczących, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. Ponadto osoba ta ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
11.7 Poufne informacje dotyczące Kupującego, w tym dane osobowe Kupującego są chronione przez Administratora przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, a także innymi przypadkami ich ujawnienia albo utraty oraz przed zniszczeniem lub nieuprawnioną modyfikacją wskazanych danych oraz informacji poprzez stosowanie odpowiednich zabezpieczeń technicznych i organizacyjnych.

 

§12 POLITYKA COOKIES

12.1 Sklep internetowy www.przewodyteflonowe.com.pl wykorzystuje pliki typu cookies w celu gromadzenia informacji związanych z korzystaniem ze sklepu przez Użytkownika.
12.2 Plikami typu cookies są pliki tekstowe zapisywane przez przeglądarkę internetową Użytkownika na jego komputerze, pozwalające na identyfikację Użytkownika oraz utrwalające jego preferencje na podstawie historii odwiedzanych witryn internetowych.
12.3 Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies. Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.
12.4 Pliki typu cookies umożliwiają utrzymanie sesji użytkownika bez konieczności ponownego wpisywania loginu i hasła na każdej podstronie.
12.5 Ograniczenie stosowania plików cookies może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej: www.przewodyteflonowe.com.pl.
12.6 Sklep internetowy zbiera pliki cookies: stałe; analityczne; zewnętrzne.
12.7 Sklep zbiera pliki cookies w następujących celach: identyfikacji Klientów i pokazywania, że są zalogowani; zapamiętywania produktów dodanych do koszyka w celu złożenia zamówienia; zapamiętania danych z wypełnionych formularzy zamówienia lub danych logowania do sklepu; utrzymywania sesji klienta po zalogowaniu, dzięki której klient nie musi na każdej podstronie sklepu wpisywać loginu i hasła; dostosowania zawartości strony internetowej do preferencji użytkownika; optymalizacji korzystania ze strony internetowej sklepu przez użytkownika tworzenia anonimowych statystyk które pomagają zrozumieć w jaki sposób Użytkownik korzysta ze strony internetowej, co umożliwia ulepszenie jej struktury i zawartości.
12.8 Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL. Ponadto zapisowi mogą podlegać: czas nadejścia zapytania; czas wysłania odpowiedzi; nazwę stacji Klienta – identyfikacja realizowana przez protokół HTTP; informacje o błędach, jakie nastąpiły przy transakcji HTTP; adresy URL strony poprzednio odwiedzonej przez Użytkownika – w przypadku gdy przejście do strony Sklepu nastąpiło poprzez odnośnik; informacje o przeglądarce Użytkownika;informacje o adresie IP.
12.9 Dane powyższe nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi strony.

 

§13 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

13.1 Zmiana treści niniejszego Regulaminu może nastąpić po uprzednim poinformowaniu Użytkowników o zakresie przewidywanych zmian nie później niż w terminie 14 dni przed dniem ich wejścia w życie.
13.2 Zamówienia złożone w trakcie obowiązywania poprzedniej wersji Regulaminu będą realizowane zgodnie z jego postanowieniami. Jeżeli Użytkownik nie zgadza się na wprowadzenie zmian w Regulaminie może usunąć swoje Konto.
13.3 Ewentualne spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, który jest Konsumentem w rozumieniu art.221 Kodeksu Cywilnego, rozstrzygane będą przez sąd powszechny właściwy zgodnie z przepisami Kodeksu postępowania cywilnego.
13.4 Ewentualne spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, który nie jest konsumentem w rozumieniu art.221 Kodeksu Cywilnego, rozstrzygane będą przez sąd powszechny właściwy ze względu na siedzibę Sklepu.
13.5 Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem linku zamieszczonego na stronie głównej Sklepu internetowego
13.6 Regulamin może zostać utrwalony, pozyskany i odtworzony poprzez jego wydrukowanie lub zapisanie go na odpowiednim nośniku danych.
13.7 Nazwa Sklepu internetowego, adres pod którym jest dostępny: www.przewodyteflonowe.com.pl oraz wszelkie materiały w nim się znajdujące stanowią przedmiot prawa autorskiego i podlegają ochronie prawnej. Wykorzystywanie i rozpowszechnianie ich bez zgody właściciela Sklepu jest zabronione.
13.8 Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 19 listopada 2018 roku.